Miracle Gloss涂蜡脱模系统

第1步:模具清洁*:MG380模具清洁剂

第2步:模具封孔剂*:MG480模具封孔剂

 

第3步:脱模剂:8号蜡3.0

                87号蜡

                88号蜡

*在重新使用现有模具或调试新模具时使用。通常在每次成型零件时都要使用脱模剂。